TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất

Hãy cùng tham khảo ngay tổng hợp tất cả các Pet hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 cùng vị trí tìm kiếm và thu phục những võ tướng này ở đâu trong TS Online Mobile nhé.

Lưu ý:

  • Để tìm kiếm dễ dàng hơn, trên PC hãy dùng lệnh Ctrl + F và đánh tên tướng/pet của mình cần tìm vào là ra ngay.

Lv 180 - KT GiaCátLượng - Nơi thu phục : Quest : Khổng Minh xem thiên văn

TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất

Lv 147 - KT Man Đà La - Nơi bắt : Quest : Hiệp viện Phù Nam Thành
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 2

Lv 145 - KT Mộng Mai
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 3

Lv 138 - KT Ty Cẩu - TTinh Ti Cẩu - Nơi bắt : Động Quỷ Vương - Ngụy Quốc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 4

Lv 135 - KT Quan Vũ - TT Quan Vũ - Nơi bắt : Trác Quận - U Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 5

Lv 133 - KT Triệu Vân - Nơi bắt : Thôn Thường Sơn - Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 6

Lv 133 - Trương Tùng - TT Dương Tùng - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 7

Lv 132 - KT Hoàng Trung - Nơi bắt : Thành Trường Sa - Kinh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 8

Lv 132 - KT Pháp Chính - TTinh P Chính - Nơi bắt : Thành Đô - Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 9

Lv 131 - KT Sa Âu Sa - Nơi bắt: Động Hải Tặc - Ngụy Quốc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 10

Lv 130 - KT Tôn Quyền - TTinh Tôn Quyền - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 11

Lv 130 - KT Bào Xuất - Nơi bắt : Thôn Cao Động - Quan Trung
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 12

Lv 128 - KT Kha Bỉ Năng - Nơi bắt : Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông Cổ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 13

Lv 127 - Kimtỏa của QK - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 14

Lv 127 - Lý Nghiêm - Nơi bắt: Gate từ Kinh Bắc sang Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 15

Lv 126 - KT Ngụy Nhiên - TTinhNgụyDuyên - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 16

Lv 124 - KT Nghiêm Nhan - TTinh Ngh Nhan
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 17

Lv 122 - KT Nhạn Điêu Tuyết - Nơi bắt : Bình Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 18

Lv 121 - KT Mã Lương - TTinh Mã Lương - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Kinh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 19

Lv 120 - KT Tưởng Uyển - TTinhTưởngUyển
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 20

Lv 118 - KTVương Bình
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 21

Lv 117 - KT của Từ Thứ - TTinh Từ Thứ - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 22

Lv 115 - KT Trình Phổ - TTinh TrìnhPhổ - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 23

Lv 115 - KT Mạnh Đạt - TTinh Mạnh Đạt
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 24

Lv 115 - KT TâyNaBàĐịa - Nơi bắt : Lĩnh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 25

Lv 115 - KT Tào Trực - TTinh Tào Thực - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 26

Lv 114 - KT Thi MãChiêu - TTinh TưMãHuy - Nơi bắt : Thôn Dĩnh Xuyên - Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 27

Lv 113 - KT Lại Cung - TTinh Lại Cung - Nơi bắt : Quán Trà Thành Trường Sa - Kinh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 28

Lv 112 - KT H.NguyệtAnh - TTinh H N Anh - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 29

Lv 112 - Hý Chí Tài - TTinh HíChíTài - Nơi bắt : Tháp Thử Luyện (14h-18h Chủ Nhật) - Diệp Thành
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 30

Lv 107 - KT Phó Đồng
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 31

Lv 106 - KT Xê Quy Ni
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 32

Lv 106 - KT Bành Dạng - TTinh BànhDạng - Nơi bắt : Thành Bạch Đế - Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 33

Lv 105 - KT Đạp Đốn - TTinh Đạp Đốn - Nơi bắt : Bộ Lạc Ô Hoàn - Liêu Đông
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 34

Lv 105 - KT Sĩ Tiếp
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 35

Lv 105 - KT Mã Thăng - TTinh Mã Đằng - Nơi bắt: Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 36

Lv 104 - KT Điệp Nhi - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 37

Lv 104 - KT Quan Bình - TTinh QuanBình - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Kinh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 38

Lv 104 - KT của Tàng Bá - TT Hàm Bá - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 39

Lv 103 - KT BàngĐứcCông - TTinh B Đ Công - Nơi bắt : Võ Đan Sơn - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 40

Lv 102 - Mã Tốc - TTinh Mã Tắc - Nơi bắt : Lương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 41

Lv 102 - KT Mã Hưu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 42

Lv 100 - KT Mã Thiết
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 43

Lv 098 - Ngô Y - TTinh Ngô Ý
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 44

Lv 098 - KT Phật La - Nơi bắt: Gate Giao Châu sang Lĩnh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 45

Lv 096 - KTQuanNgânBình - TTinh Q N Bình - Nơi bắt: Thôn Giải Lương - Bình Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 46

Lv 096 - KT Hác Phổ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 47

Lv 096 - KT Hoàng Quyền - TT H Quyền - Nơi bắt : Thành Đô - Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 48

Lv 095 - KT Viên Thiệu - TTinh V Thiệu - Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại - Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 49

Lv 094 - KT phiến Sĩ Võ - Nơi bắt : Lĩnh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 50

Lv 094 - KT Đổng Hòa - TTinh Đổng Hòa - Nơi bắt : Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 51

Lv 093 - KT Trương Tế
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 52

Lv 093 - KT Đại Kiều - TTinh Đại Kiều - Nơi bắt : Thôn Linh La - Dương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 53

Lv 093 - KT Liêu Lập - TTinh Liêu Lập - Nơi bắt : Thành Trường Sa - Kinh Nam
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 54

Lv 093 - KT Trịnh Độ - TT Trịnh Độ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 55

Lv 092 - KT Châu Sáng - TTinhChuThương - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 56

Lv 092 - KT Trương Nghi - TTinh Tr Nghi
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 57


Lv 092 - Ty Nô - TTinhTiNôMẫuLi
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 58

Lv 091 - KT Hướng Bàng - TTinh HướngSủng - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 59

Lv 091 - KT Lý Khôi - TTinh Lý Khôi
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 60

Lv 091 - KT Xạ Viên
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 61

Lv 091 - KT Viên Hoán
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 62

Lv 090 - KT Trương Dực
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 63

Lv 089 - Trần Đao - TTinh Trần Đáo - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 64

Lv 089 - KT Ngô Bang - TT Ngô Bang
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 65

Lv 088 - KT Ngưu Kim - TTinh Ngưu Kim - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 66

Lv 088 - KT Liêu Hóa - TTinh Liêu Hóa - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 67

Lv 088 - KT Mãn Sủng - TTinh Mãn Sủng - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 68

Lv 087 - Hoắc Tuấn - TTinh ThôiTuấn - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 69

Lv 087 - KT Dương Hồng - Nơi bắt : Quest : Nghiêm Nhan ngay thẳng
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 70

Lv 086 - KT Phụ Khuông - TTinh P Khuông
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 71

Lv 086 - KT Phí Quan - TT Phí Quan
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 72

Lv 085 - KT ChuCátQuân - TTinh G C Quân - Nơi bắt : Ngọa Long Cang - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 73

Lv 084 - Lưu Phong - TTinh LưuPhong
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 74

Lv 082 - KT Ngô Lan
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 75

Lv 082 - KT Phùng Tập
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 76

Lv 082 - KT Trần Thức
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 77

Lv 081 - KT Trương Nam - Nơi bắt : Trại Phù Thủy - Ích Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 78

Lv 078 - KT Tông Dự
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 79

Lv 077 - KT Y Tịch - TTinh Y Tịch - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 80

Lv 077 - KT Triệu Lũy - TTinh Triệu Lũy
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 81

Lv 075 - KT Hướng Lãng - TT Hướng Lang - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 82

Lv 074 - KT Vương Phổ
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 83

Lv 074 - KT Ngô Nghĩa
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 84

Lv 070 - KT Mã.N.Nghĩa - Nơi bắt : Hang Cự Lộc - Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 85

Lv 069 - KT Bạch Hiểu - Nơi bắt : Rừng Đôn Khưu - Thanh Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 86

Lv 068 - KT Lữ Phạm - TT Lữ Phạm - Nơi bắt : Nguyên Khẩu Bến Lò - Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 87

Lv 061 - KT Trương Tu - Nơi bắt : Bộ Lạc Kiến An - Dương Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 88

Lv 061 - KT Trần Chấn - TT Trần Chấn
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 89

Lv 055 - KT Hàn Trung - Nơi bắt : Thành Cự Lộc - Dự Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 90

Lv 051 - KT của Na Ly - Nơi bắt : Ngụy Quốc
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 91

Lv 046 - KT Tôn Cang - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 92

Lv 044 - KT Ma Phương - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 93

Lv 042 - KT MạnhCôngUy - TTinh Mạnh Công - Nơi bắt : Thành Phạm Nam - Việt Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 94

Lv 041 - KT Giãn Dung - Nơi bắt : Trác Quận - U Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 95

Lv 037 - KT của Ma Xiêu - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu
TS Online Mobile: Tổng hợp tất cả Pet Hệ Phong chuyển sinh 1 và 2 đầy đủ nhất 96


 

Nguồn: diendan.tsonlinevn

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Spoiler Mushoku Tensei - Thất Nghiệp Chuyển Sinh tập 15: Gặp lại Paul, Rudeus bị cha cho ăn đấm

Spoiler Mushoku Tensei - Thất Nghiệp Chuyển Sinh tập 15: Gặp lại Paul, Rudeus bị cha cho ăn đấm

Spoiler Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu - Thất Nghiệp Chuyển Sinh Sang Thế Giới Khác Tôi Sẽ Nghiêm Túc tập 15, tóm tắt nội dung tập 14: Với người bạn đồng hành mới là Geese, Rudeus đã đến được thành phố Milis. Tại đây, Rudeus gặp lại cha mình! Chưa kịp vui mừng, Rudeus đã bị Paul trách mắng và ăn một đấm đâu điếng vào mặt!

Giải trí
Lên đầu trang