Tag "thiên văn học"

Thiên văn học - Môt ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu những thiên thể và các hiện tượng có nguồn gốc bên ngoài vũ trụ.