Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề

Hãy cùng kiểm tra qua Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp của khối Khoa Học Xã Hội với các môn Sử, Địa và GDCD năm 2022 của kì thi THPT Quốc Gia của các mã đề và so lại với kết quả của bản thân nhé.

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lịch Sử năm 2022 THPT Quốc gia

 

Đáp án mã đề 319
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 215:04 08/07/2022
Đáp án mã đề 315
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 3
15:03 08/07/2022
Đáp án mã đề 314
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 4
15:03 08/07/2022
Đáp án mã đề 313
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 5
15:02 08/07/2022
Đáp án mã đề 306
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 6
15:01 08/07/2022
Đáp án mã đề 305
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 7
15:00 08/07/2022
Đáp án mã đề 304
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 8
15:00 08/07/2022
Đáp án mã đề 303
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 9
14:59 08/07/2022
Đáp án mã đề 302
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 10
14:59 08/07/2022
Đáp án mã đề 301
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 11
12:31 08/07/2022
Đáp án mã đề 324
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 12
12:30 08/07/2022
Đáp án mã đề 323
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 13
12:30 08/07/2022
Đáp án mã đề 318
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 14
12:28 08/07/2022
Đáp án mã đề 316
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 15
12:27 08/07/2022
Đáp án mã đề 311
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 16
12:26 08/07/2022
Đáp án mã đề 309
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 17
12:26 08/07/2022
Đáp án mã đề 307
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 18

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Địa Lý năm 2022 THPT Quốc gia14:58 08/07/2022
Đáp án mã đề 319
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 19
14:56 08/07/2022
Đáp án mã đề 318
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 20
14:55 08/07/2022
Đáp án mã đề 315
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 21
14:55 08/07/2022
Đáp án mã đề 308
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 22
14:54 08/07/2022
Đáp án mã đề 307
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 23
14:52 08/07/2022
Đáp án mã đề 302
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 24
14:52 08/07/2022
Đáp án mã đề 305
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 25
14:51 08/07/2022
Đáp án mã đề 301
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 26
13:52 08/07/2022
Đáp án mã đề 322
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 27
13:51 08/07/2022
Đáp án mã đề 316
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 28
13:51 08/07/2022
Đáp án mã đề 304
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 29
12:45 08/07/2022
Đáp án mã đề 323
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 30
12:44 08/07/2022
Đáp án mã đề 321
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 31
12:42 08/07/2022
Đáp án mã đề 317
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 32

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn GDCD năm 2022 THPT Quốc gia15:18 08/07/2022
Đáp án mã đề 323
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 33
15:17 08/07/2022
Đáp án mã đề 322
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 34
15:17 08/07/2022
Đáp án mã đề 321
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 35
15:17 08/07/2022
Đáp án mã đề 320
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 36

15:16 08/07/2022
Đáp án mã đề 319
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 37
15:15 08/07/2022
Đáp án mã đề 317
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 38
15:15 08/07/2022
Đáp án mã đề 316
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 39
15:14 08/07/2022
Đáp án mã đề 315
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 40
15:13 08/07/2022
Đáp án mã đề 314
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 41
15:12 08/07/2022
Đáp án mã đề 313
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 42
15:11 08/07/2022
Đáp án mã đề 312
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 43
15:11 08/07/2022
Đáp án mã đề 311
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 44
15:11 08/07/2022
Đáp án mã đề 310
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 45
15:10 08/07/2022
Đáp án mã đề 309
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 4615:10 08/07/2022
Đáp án mã đề 308
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 47
15:09 08/07/2022
Đáp án mã đề 307
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 48
15:09 08/07/2022
Đáp án mã đề 306
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 49
15:08 08/07/2022
Đáp án mã đề 305
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 50
15:07 08/07/2022
Đáp án mã đề 303
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 51
15:06 08/07/2022
Đáp án mã đề 302
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 52
15:06 08/07/2022
Đáp án mã đề 301
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 53
13:55 08/07/2022
Đáp án mã đề 304
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 54
12:11 08/07/2022
Đáp án mã đề 324
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 55
12:11 08/07/2022
Đáp án mã đề 318
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sử Địa GDCD năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 56

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7, ngày 9/7 dự phòng.

Sáng ngày 7 tháng 7, thí sinh thi môn Ngữ văn ( 120 phút), chiều 7 tháng 7 thí sinh thi môn Toán ( 90 Phút).

 • Ngữ văn: Thời gian bắt đầu thi 7 giờ 30 phút.
 • Toán: Thời gian bắt đầu thi 14 giờ 20 phút

Sáng ngày 8 tháng 7, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (150 phút); chiều ngày 8 tháng 7, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

 • Bài Thi KHTN 
  • Vật lý: Thời gian bắt đầu thi 7 giờ 30 phút.
  • Hóa Học: Thời gian bắt đầu thi 8 giờ 30 phút.
  • Sinh Học: Thời gian bắt đầu thi 9 giờ 30 phút.
 • Bài Thi KHXN:
  • Lịch Sử: Thời gian bắt đầu thi 7 giờ 30 phút.
  • Địa Lý: Thời gian bắt đầu thi 8 giờ 30 phút.
  • GDCD: Thời gian bắt đầu thi 9 giờ 30 phút.
 • Ngoại Ngữ: Thời gian bắt đầu thi 14 giờ 20 phút.

 

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang