Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn Găng Tay Đạo Tặc và tỉ lệ xuất hiện trang bị Set 2 Nguyên Tố

Với hàng loạt Hệ, Nguyên Tố và Tướng mới xuất hiện trong Mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý, hãy cùng xem qua tỉ lệ xuất hiện các trang bị đi kèm với Găng Tay Đạo Tặc trong bản cập nhật 9.22 trở đi ra sao để có thể chọn lựa đúng nhất nhé.

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn Găng Tay Đạo Tặc và tỉ lệ xuất hiện trang bị Set 2 Nguyên Tố

Cấp người chơi và số Tier trang bị tương ứng

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn Găng Tay Đạo Tặc và tỉ lệ xuất hiện trang bị Set 2 Nguyên Tố 2

Nhóm trang bị Tier 1 của Găng Tay Đạo Tặc

Tên Liên Hoàn Đai máu
Kiếm Tử Thần Áo choàng bạc
Bàn tay công lý Áo choàng bạc
Rìu Mãng Xà Gậy phép
Mũ Phù Thủy Đai máu
Vuốt Bẫy Nước mắt nữ thần
Sách Quỷ Morello Kiếm BF
Găng tay bảo thạch Áo choàng bạc
Diệt Khổng Lồ Đai máu
Huyết Kiếm Gậy phép
Khăn Giải Thuật Đai máu
Vô Cực Kiếm Áo choàng bạc
Dao Câm Lặng Kiếm BF
Găng Tay Băng Giá Cung Gỗ
Tim Băng Kiếm BF
Đại Bác Liên Thanh Áo choàng bạc
Kiếm Súng Hextech Giáp
Cuồng Đao Đai máu
Thương Shojin Giáp
Dao Điện Áo Choàng Bạc
Vọng Âm Luden Găng Đấu Tập
Trượng Thiên Thần Đai máu
Giáp Thiên Thần Gậy phép
Ma Vũ Song Kiếm Gậy phép
Dây chuyền Iron Solari Kiếm BF
Giáp Gai Gậy phép
Cuồng Cung Đai máu
Cung Ánh Sáng Cung Gỗ
Tàn Kiếm Nước mắt nữ thần
Vuốt Rồng Áo choàng bạc
Lá Cờ Zeke Nước mắt nữ thần
Dây chuyền Chuộc tội Găng Đấu Tập
Bùa Đỏ Nước mắt nữ thần
Phong Kiếm Áo Choàng Bạc
Giáp máu Warmog Gậy phép

Nhóm trang bị Tier 2 của Găng Tay Đạo Tặc

Tên Liên Hoàn Kiếm BF
Kiếm Tử Thần Cung Gỗ
Bàn tay công lý Cung Gỗ
Rìu Mãng Xà Cung Gỗ
Mũ Phù Thủy Gậy phép
Vuốt Bẫy Đai máu
Sách quỷ Morello Nước mắt nữ thần
Găng tay bảo thạch Gậy phép
Diệt Khổng Lồ Cung Gỗ
Huyết Kiếm Kiếm BF
Khăn Giải Thuật Găng đấu tập
Vô Cực Kiếm Găng đấu tập
Dao Câm Lặng Cung Gỗ
Găng Tay Băng Giá Găng đấu tập
Tim Băng Nước mắt nữ thần
Đại Bác Liên Thanh Kiếm BF
Hextech Gunh ke Nước mắt nữ thần
Guinsco's Rageblade Cung Gỗ
Spear of Shoj.n Nước mắt nữ thần
Dao Điện Cung Gỗ
Vọng Âm Luden Gậy phép
Trượng Thiên Thần Nước mắt nữ thần
Giáp Thiên Thần Nước mắt nữ thần
Ma Vũ Song Kiếm Cung Gỗ
Dây chuyền Iron Solari Giáp
Giáp Gai Giáp
Cuồng Cung Cung Gỗ
Cung Ánh Sáng Giáp
Tàn Kiếm Cung Gỗ
Vuốt Rồng Đai máu
Lá Cờ Zeke Kiếm BF
Dây chuyền Chuộc tội Đai máu
Bùa Đỏ Cung Gỗ
Phong Kiếm Đai máu
Warning's Đai máu

Nhóm trang bị Tier 3 của Găng Tay Đạo Tặc

Kiếm Tử Thần Khăn Giải Thuật
Kiếm Tử Thần Lá Cờ Zeke
Đại Bác Liên Thanh Lá Cờ Zeke
Thương Shojin Bàn tay công lý
Cuồng Đao Dây chuyền Iron Solari
Vô Cực Kiếm Bùa Đỏ
Diệt Khổng Lồ Cuồng Cung
Mũ Phù Thủy Khăn Giải Thuật
Kiếm Súng Hextech Huyết Kiếm
Dao Điện Cung Ánh Sáng
Vọng Âm Luden Ma Vũ Song Kiếm
Trượng Thiên Thần Găng tay bảo thạch
Tim Băng Găng Tay Băng Giá
Giáp Gai Dây chuyền Chuộc tội
Dao Câm Lặng Vuốt Bẫy
Tàn Kiếm Giáp Máu Warmog
Rìu Mãng Xà Sách quỷ Morello
Giáp Thiên Thần Phong Kiếm
Kiếm Súng Hextech Vuốt Rồng
Phong Kiếm Bàn tay công lý
Cung Ánh Sáng Sách quỷ Morello
Vô Cực Kiếm Giáp Máu Warmog
Găng tay bảo thạch Dao Câm Lặng
Vọng Âm Luden Cuồng Cung
Deathcap Dao Điện
Vuốt Rồng Huyết Kiếm
Khăn Giải Thuật Cuồng Đao
Diệt Khổng Lồ Ma Vũ Song Kiếm
Trượng Thiên Thần Cuồng Cung
Tim Băng Vuốt Bẫy
Giáp Gai Găng Tay Băng Giá
Tên Liên Hoàn Dây chuyền Chuộc tội
Tàn Kiếm Bùa Đỏ
Cung Gỗ Dây chuyền Iron Solari
Giáp Thiên Thần Thương Shojin

Nhóm trang bị Tier 4 của Găng Tay Đạo Tặc

Kiếm Tử Thần Cung Ánh Sáng
Kiếm Tử Thần Vuốt Rồng
Kiếm Tử Thần Giáp Thiên Thần
Tên Liên Hoàn Vuốt Bẫy
Bàn tay công lý Huyết Kiếm
Bàn tay công lý Kiếm Súng Hextech
Huyết Kiếm Đại Bác Liên Thanh
Rìu Mãng Xà Cuồng Cung
Giáp Gai Giáp Máu Warmog
Giáp Gai Giáp Gai
Kiếm Tử Thần Dao Điện
Dao Điện Dao Điện
Thương Shojin Dao Điện
Thương Shojin Cuồng Đao
Thương Shojin Đại Bác Liên Thanh
Đại Bác Liên Thanh Diệt Khổng Lồ
Mũ Phù Thủy Trượng Thiên Thần
Vuốt Bẫy Vuốt Bẫy
Sách quỷ Morello Trượng Thiên Thần
Sách quỷ Morello Vọng Âm Luden
Găng tay bảo thạch Vô Cực Kiếm
Khăn Giải Thuật Cuồng Cung
Diệt Khổng Lồ Cuồng Cung
Cuồng Đaoe Rìu Mãng Xà
Tim Băng Tim Băng
Tim Băng Dây chuyền Chuộc tội
Vuốt Rồng Giáp Máu Warmog
Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm
Giáp Thiên Thần Sách Quỷ Morello
Diệt Khổng Lồ Cuồng Đao
Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm
Kiếm Súng Hextech Trượng Thiên Thần
Kiếm Súng Hextech Mũ Phù Thủy
Kiếm Súng Hextech Vọng Âm Luden
Cuồng Đao Dao Điện
Mũ Phù Thủy Găng tay bảo thạch
Vọng Âm Luden Trượng Thiên Thần
Vọng Âm Luden Găng tay bảo thạch
Ma Vũ Song Kiếm Găng Tay Băng Giá
Ma Vũ Song Kiếm Giáp Thiên Thần
Găng Tay Băng Giá Găng Tay Băng Giá
Dây chuyền Iron Solari Lá Cờ Zeke
Dây chuyền Iron Solari Dây chuyền Iron Solari
Cuồng Cung Cuồng Cung
Cung Ánh Sáng Giáp Máu Warmog
Cung Ánh Sáng Cung Ánh Sáng
Dao Câm Lặng Cuồng Cung
Tàn Kiếm Cuồng Cung
Tàn Kiếm Dao Câm Lặng
Vuốt Rồng Khăn Giải Thuật
Lá Cờ Zeke Lá Cờ Zeke
Rìu Mãng Xà Giáp Máu Warmog
Dây chuyền Chuộc tội Giáp Thiên Thần
Dây chuyền Chuộc tội Dây chuyền Chuộc tội
Bùa Đỏ Cuồng Cung
Bùa Đỏ Diệt Khổng Lồ
Vô Cực Kiếm Vô Cực Kiếm

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang