Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh

Hướng dẫn chi tiết cách kết hợp các tướng theo cách mạnh nhất

1 số cách kết hợp vô cùng hữu hiệu và được ưa chuộng trong thời gian này.

Cách kết hợp cho tướng Epic

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh Open-field Fights – Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 2 Barbarian Fights – Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 3 Barbarian Forts\

Tướng chính Tướng phụ

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 4

 

Pelagius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 5

Belisarius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 6

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 7

Minamoto

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 8

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 9

Cao Cao

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 10

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 11

 

Saladin

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 12

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 13

 

Belisarius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 14

Cao Cao

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 15 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 16 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 17

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 18

Saladin

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 19

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 20

 

Pelagius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 21 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 22

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 23

 

Osman I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 24

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 25

 

Baibars

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 26

 

Sun Tzu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 27

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 28

 

Æthelflæd

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 29

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 30

Æthelflæd

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 31

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 32

 

Minamoto

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 33

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 34

 

Boudica

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 35

 

Osman I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 36

Hermann

 

Hermann

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 38

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 39

 

Pelagius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 40

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 41

Æthelflæd

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 42 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 43

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 44

 

Lohar

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 45

 

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 46

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 48

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 49

 

Æthelflæd

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 50

 

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 51

 

Sun Tzu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 52

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 53 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 54

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 56

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 57

 

Æthelflæd

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 58

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 59

 

Joan of Arc

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 60

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 61

 

Eulji Mundeok

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 62

 

Sun Tzu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 63

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 64

 

Scipio Africanus

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 65

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 66

 

Julius Caesar

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 67

 

hermann

 

Hermann

Kusunoki Masashige

 

Kusunoki Masashige

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 70

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 71

 

Osman I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 72

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 74

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 75

 

El Cid

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 76

scipio africanus

Scipio Africanus

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 78

 

Osman I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 79

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 80

 

Joan of Arc

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 81

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 82

 

Julius Caesar

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 83

 Cách kết hợp tướng Legendary 

Tướng chính Tướng phụ

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 84

 

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 85

Charles Martel

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 86 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 87 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 88

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 89

Constantine

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 90 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 91

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 92

Alexander

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 93 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 94

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 95

 

Sun Tzu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 96

 

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 97

 

Charles Martel

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 98

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 99 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 100

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 101

Constantine

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 102 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 103

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 105 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 106

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 107

 

Sun Tzu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 108

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 109

 

Leonidas

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 110

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 111

 

Alexander

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 113 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 114

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 115

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 116 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 117

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 118

 

Sun Tzu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 119

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 120

Charles Martel

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 121 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 122

 

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 123

 

Constantine

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 124

Charles Martel

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 125 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 126

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 127

Alexander

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 128

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 129

 

Joan of Arc

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 130

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 131

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 132

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 133

We Zetain

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 134

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 135

 

Minamoto

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 136

Cao Cao

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 137

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 138

 

Pelagius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 139

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 140

 

Baibars

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 141

   

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 142

 

Saladin

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 143

Cao Cao

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 144

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 145

 

Attila

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 146 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 147

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 149 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 150

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 151

 

Takeda

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 152

 

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 153

 

Attila

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 154

 

Takeda

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 155 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 156

       

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 157

 

Genghis

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 158

 

Saladin

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 159 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 160 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 161

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 162

Cao Cao

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 163

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 164

 

Takeda

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 165

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 166

 

Pelagius

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 167

 

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 168

El Cid

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 170 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 171 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 172

       

Yi Seong-Gye

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 174

El Cid

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 175 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 176 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 177

Kusunoki Masashige

 

Kusunoki Masashige

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 179

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 180

Alexander

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 181

   

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 182

Quan Yu

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 183

 

Leonidas

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 184 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 185
 

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 187

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 188

Alexander

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 189 Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 190

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 191

Charles Martel

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 192

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 193

 

Mehmed

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 194

Edward of Woodstock

Edward

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 197

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 198

 

Tomyris

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 199

     

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 200

Aethelflaed

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 202

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 203

 

Hannibal

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 204

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 205

 

Joan of Arc

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 206

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 207

 

Baibars

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 208

 

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 209

We Zetain

Yi Seong-Gye

 

YSG

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 211

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 212

Constantine

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 213

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 214

Richard I

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 215

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 216

Charles Martel

Rise Of Kingdoms - Hướng dẫn cách ghép tướng chính và tướng phụ cực mạnh 217

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang