Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng

Tổng hợp toàn bộ chi tiết bản cập nhật Dota 2 bản 7.28 việt hóa dành cho cộng đồng

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng

ORB OF CORROSION

 • Giờ tốn thêm  100 gold  tiền công thức

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 2

FALCON BLADE

 • Mana regen tăng từ 1.6 thành 1.8
 • Health tăng từ 150 thành 175

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 3

CLOAK

 • Cost tăng từ 450 thành 500

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 4

SWIFT BLINK

 • Buff giúp di chuyển vượt giới hạn tốc độ di chuyển
 • Movement speed tăng từ 30% thành 40%
 • Bonus damage và attack speed tăng từ 40 thành 50

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 5

SATANIC

 • Damage tăng từ 45 thành 55

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 6

CHIPPED VEST

 • Return damage từ 26/13 thành 28/17

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 7

BULLWHIP

 • Speed modifier tăng từ 16% thành 20%
 • Speed modifier duration giàm từ 5 thành 4

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 8

CLOAK OF FLAMES

 • Armor giảm từ 5 thành 4
 • Radius giảm từ 400 thành 375
 • Illusions gây thêm 30 sát thương mỗi giây thay vì 45

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 9

PSYCHIC HEADBAND

 • Cooldown giảm từ 30 thành 20

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 10

BOOK OF SHADOWS

 • Cooldown giảm từ 25 thành 15

TƯỚNG

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 11

ABADDON

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 12

CURSE OF AVERNUS

 • Curse of Avernus shard slow tăng từ +6% thành +10%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 13

ALCHEMIST

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 14

BERSERK POTION

 • Berserk Potion shard cooldown giảm từ 45 thành 35

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 15

AXE

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 16

COUNTER HELIX

 • Counter Helix shard attack speed tăng từ 25 thành 35

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 17

BATRIDER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 18

STICKY NAPALM

 • Sticky Napalm gây 1 nửa sát thương với các quái ancients

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 19

BEASTMASTER

 • Base damage giảm 2 điểm

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 20

BLOODSEEKER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 21

BLOODRAGE

 • Bloodrage shard tăng từ 1.5% thành 2%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 22

BROODMOTHER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 23

SILKEN BOLA

 • Silken Bola shard root duration tăng từ 2 thành 2.5

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 24

CLOCKWERK

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 25

JETPACK

 • Jetpack shard cooldown giảm từ 25 thành 20
 • Jetpack shard movement speed bonus tăng từ 15% thành 22%
 • Jetpack shard manacost giảm từ 150 thành 75

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 26

DARK SEER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 27

NORMAL PUNCH

 • Normal Punch illusion damage dealt tăng từ 25% thành 40%
 • Normal Punch max stun duration tăng từ 2 thành 2.25

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 28

DISRUPTOR

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 29

THUNDER STRIKE

 • Thunder Strike shard radius tăng từ +160 thành +260

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 30

DRAGON KNIGHT

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 31

FIREBALL

 • Fireball shard manacost giảm từ 150 thành 100

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 32

DROW RANGER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 33

FROST ARROWS

 • Frost Arrows shard  giờ thêm hiệu ứng +5 sát thương mỗi điểm cộng dồn.

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 34

GRIMSTROKE

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 35

INK OVER

 • Ink Over shard cast range tăng từ 700 thành 950
 • Ink Over shard total damage tăng từ 240 thành 320
 • Ink Over shard movement slow tăng từ 20% thành 25%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 36

HUSKAR

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 37

INNER FIRE

 • Inner Fire slow tăng từ 35% thành 40%
 • Inner Fire shard cooldown giảm từ -2 thành -3

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 38

INVOKER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 39

ICE WALL

 • Ice Wall shard cast range tăng từ 900 thành 1100

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 40

IO

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 41

TETHER

 • Tether shard movement bonus tăng từ +5% thành +10%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 42

LICH

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 43

ICE SPIRE

 • Ice Spire shard health tăng từ 300 thành 600
 • Ice Spire shard radius tăng từ 500 thành 600

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 44

LIFESTEALER

 • Base damage increased by 3

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 45

FEAST

 • Feast tăng từ 1.6/2.2/2.8/3.4% thành 1.8/2.4/3.0/3.6%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 46

LYCAN

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 47

SUMMON WOLVES

 • Summon Wolves Cripple moved chuyển từ kỹ năng level 3 thành 4
 • Summon Wolves Invisibility chuyển từ kỹ năng level 4 thành 3

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 48

FERAL IMPULSE

 • Feral Impulse damage giảm từ 14/26/38/50% thành 12/22/32/42%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 49

MAGNUS

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 50

HORN TOSS

 • Horn Toss shard landing damage tăng từ 150 thành 200

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 51

MONKEY KING

 • Base strength giảm từ 19 thành 18
 • Max damage giảm từ 57 thành 55

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 52

WUKONG'S COMMAND

 • Wukong's Command Scepter spawn interval tăng từ mỗi 3.5 giây thành mỗi 4 giây.

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 53

NAGA SIREN

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 54

RIP TIDE

 • Rip Tide shard slow tăng từ 30% thành 40%
 • Rip Tide shard slow duration tăng từ 3 thành 4
 • Rip Tide shard active không gây thêm 100 sát thương.
 • Rip Tide shard tăng khả năng giảm giáp thêm 2 giáp.

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 55

NYX ASSASSIN

 • Base movement speed giảm từ 315 thành 310

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 56

VENDETTA

 • Vendetta shard movement speed bonus giảm từ +40% thành +25%
 • Vendetta manacost tăng từ 160/220/280 thành 180/240/300

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 57

OGRE MAGI

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 58

IGNITE

 • Ignite damage giảm từ 26/34/42/50 thành 20/30/40/50

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 59

FIRE SHIELD

 • Fire Shield shard manacost giảm từ 125 thành 75
 • Fire Shield cooldown giảm từ 18 thành 16

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 60

OMNIKNIGHT

TALENTS

 • Level 10 Talent thay đổi từ +20 Movement Speed thành +40 Base Damage
 • Level 15 Talent thay đổi từ +70 Damage thành +30 Movement Speed

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 61

OUTWORLD DESTROYER

 • Base armor Tăng thêm 2
 • Agility gain tăng từ 1.3 thành 1.6
 • Movement speed tăng từ 315 thành 325
 • Base HP regen tăng từ 0 thành 1

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 62

ESSENCE FLUX

 • Essence Flux chance tăng từ 25% thành 30%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 63

ASTRAL IMPRISONMENT

 • Astral Imprisonment damage tăng từ 120/190/260/330 thành 120/200/280/360
 • Astral Imprisonment mana steal from 14/16/18/20% thành 16/18/20/22%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 64

SANITY'S ECLIPSE

 • Sanity's eclipse base damage tăng từ 200/275/350 thành 200/300/400

TALENTS

 • Level 15 Talent thay đổi từ +8 Armor thành +30 Movement Speed
 • Level 20 Talent tăng từ +0.1 Sanity's Eclipse Multiplier thành +0.15
 • Level 25 Talent tăng từ +1.6% Arcane Orb Damage thành +2%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 65

PHANTOM LANCER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 66

SPIRIT LANCE

 • Spirit Lance shard now also increases cast range by 200

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 67

PUCK

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 68

DREAM COIL

 • Dream Coil cooldown tăng từ 70/65/60 thành 80/75/70

TALENTS

 • Level 20 Talent giảm từ -7s Waning Rift Cooldown thành -6s

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 69

PUDGE

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 70

DISMEMBER

 • Dismember shard cooldown giảm từ -7 thành -10

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 71

RIKI

 • base hp regen giảm từ 3 thành 2.5

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 72

SLEEPING DART

 • Sleeping Dart slow tăng từ 25% thành 30%
 • Sleeping Dart cooldown giảm từ 15 thành 12
 • Sleeping Dart manacost giảm từ 125 thành 85

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 73

SKYWRATH MAGE

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 74

ANCIENT SEAL

 • Ancient Seal shard status resistance reduction tăng từ 40% thành 50%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 75

SLARK

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 76

FISH BAIT

 • Fish Bait shard attack speed bonus tăng từ 50 thành 75
 • Fish Bait shard cooldown giảm từ 12 thành 9

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 77

SNIPER

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 78

CONCUSSIVE GRENADE

 • Concussive Grenade shard manacost giảm từ 75 thành 50
 • Concussive Grenade shard cooldown giảm từ 20 thành 16

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 79

TEMPLAR ASSASSIN

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 80

PSIONIC TRAP

 • Psionic Trap max trap count tăng thêm 4 trap tối đa khi có shard

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 81

TERRORBLADE

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 82

DEMON ZEAL

 • Demon Zeal shard hp cost giảm từ 25% thành 20%
 • Demon Zeal shard melee bonus from 50% thành 100%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 83

TIMBERSAW

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 84

WHIRLING DEATH

 • Whirling Death manacost tăng từ 70 thành 80

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 85

FLAMETHROWER

 • Flamethrower shard slow tăng từ 25% thành 30%

TALENTS

 • Level 10 Talent giảm từ +1.75 Mana Regen thành +1.5

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 86

TREANT PROTECTOR

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 87

NATURE'S GUISE

 • Nature's Guise shard tăng tốc độ khi ở gần cây thêm +15%

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 88

TUSK

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 89

FROZEN SIGIL

 • Frozen Sigil shard hits thành destroy from 3 thành 4
 • Frozen Sigil movement/attack slow tăng từ 30%/30 thành 35%/35

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 90

VISAGE

STONE FORM

 • Stone Form shard manacost giảm từ 300 thành 200

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 91

WINTER WYVERN

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 92

SPLINTER BLAST

 • Splinter Blast shard now also increases damage dealt by 80

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 93

WRAITH KING

 • Base damage reduced by 2

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 94

VAMPIRIC SPIRIT

 • Vampiric Spirit manacost tăng từ 50/60/70/80 thành 65/70/75/80

Dota 2 Changelog 7.28B - Cập nhật điều chỉnh và buff sức mạnh hàng loạt tướng 95

REINCARNATION

 • Reincarnation manacost tăng từ 160 thành 180

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang